ඕන දේකට නමන පස්ස – ළිහිණි ගුණසේකර

0
221

කොළඹ හරි තිත්ත
කට්ට කළුවර වැස්ස
සෑම විට ඇත්ත
කටත් හොරෙන් කෑගහන කැස්ස
මිරිකමින් පැත්ත
නිතර හරට ගහ ගන්න කොස්ස
කුට්ටම විරිත්ත
ඔනම දේකට පාලකයාට දෙකට නමන පස්ස

ළිහිණි ගුණසේකර

LEAVE A REPLY