සිතන්න

0
124

 

රියපදවන ඔබ කරනා වැරදි නිසා
මහමග කොපමනය යනවද ජීව දසා
සිතුවොත් හරිදෙගැන ඔබවෙයි නියම රිසා
මේටික කියන්නෙ ඔබමමගැන සිතුන නිසා

ලොකු අයියා

LEAVE A REPLY