අරගෙන ගියා මගෙ ආදර ලකුණු අට – නිරෝෂා සුමුදුනී

0
245

පහුගිය දාක සිංහල ටීචර් දුන්න
රචනාවේ නමයි මම වෙමි ගංගාව
ලකුණුත් අටයි දහයෙන් ඒ ඇතිය මට
වැඩියෙන් සතුටු දැක්කම ඇලවුණු තරුව

ඉපදී වැඩුණු හැටි කඳු මුදුනක දාක
ගැලු හැටි ලීව සරු කර ගොවි බිම් නේක
හැඩ වැඩ වෙවී දිව ගිය තැනිතලා ගැන
ලීවා එකතු කරමින් දන්නා වචන

පෙන්නා අම්මාට ආඩම්බර කමට
සුරැකිව අරන් තිබ්බා මගෙ රචනාව
හීනෙන් ඇවිත් ඒ ගඟ වියරුව රෑක
අරගෙන ගියා මගෙ ආදර ලකුණු අට

අම්මා උනත් නෑ මානෙක පෙනෙන්නට
වහලත් ගිල අරන් මම ලිව් ගංගාව
විගසින් බැස ගියොත් මේ මහ ගං වතුර
කොහෙ හෝ තිබී හමුවෙයි මගෙ ලියන පොත

-නිරෝෂා සුමුදුනී-

LEAVE A REPLY