එදවස මමත්….. – විශ් වෙදගේ

0
94

බාලේ ගමේ බැද්දක් බැද්දක් ගානේ
බඩ වැටි තලා නොම ගිය දවසක් නෑනේ
ගස පය තබා බඩගා යන කොලු රෑනේ
නෙත් රවටන්න රස වැල ගෙඩියට බෑනේ…

*විශ්..

LEAVE A REPLY