පිතු සෙනෙහේ පිදු පියෙකු නොමැති කල

0
159

 

පිතු සෙනෙහේ පිදු පියෙකු නොමැති කල
දූ දරුවන් හිනැහී ඇතිදෝ…..
උන්ගේ සිත රැදි තනිය මකන්නට
මව්නට කවදා හැකි වේදෝ…

 

උපුටාගැනීම

https://www.facebook.com/chatura.nisankara?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf

LEAVE A REPLY