– මාධ්‍ය ( media ) – අෂිරු දියුණක සේනාධීර

0
201

කියාගෙන
උන්
මාධ්‍යයේ නිදහස,

ලොකුකරල
පෙන්නනවා
තව එකෙකුගේ
නිරුවත,

අමතකවෙලා
තමනුත්
නිරුවතින් වග…

~ ආශු ~

LEAVE A REPLY