තැන්න එක්සේසත් කරවයි ඒ ආදරණීය ගෝනා .. – රුවන් බන්දුජීව

0
366

බෙල්ලත් ඉක්මවා
අං තට්ටුව ගාවටම ප්‍රශ්න ආවත්
ලෝකාන්තයෙන් පැන්නේ නැත
හෝර්ටන් තැන්නේ ගෝනා

වෙඩි කකා – වෙඩි බිබී
වඳ වෙවී – වඳ නොවී
මහා රත් මල් අතර
සැරිසරයි ඒ ගෝනා

පඩේකට ගණන් නොගෙනම
වාචාල කාච ඇලවූ
ආක්‍රමණික
කැමරා රැගත් සේනා
සෞන්දර්යය නගා
තැන්න එක්සේසත් කරවයි
ඒ ආදරණීය ගෝනා ..

Ruwan Bandujeewa

LEAVE A REPLY