වෘන්දාව මුනිවතේ පතුලෙහි ම කිඳී ඇත – සාද්යා කොඩිතුවක්කු

0
190

නරඹන්න ක්‍රිෂ්ණා
ජමුනාව ගලන්නේ අද අමුතු තාලෙකට
……….


මාලතී මල් ලතා ගං දියට නැමී ඇත
හිවුඩු පිපෙනා සීත මඳ නලේ හැපෙයි හිත
මා නමින් ඔබ එවූ අර තමලු ලතා පත
සසැලෙමින් රැලි අතර මා සමග සිනාසෙත
……
නරඹන්න ක්‍රිෂ්ණා
ජමුනාව ගලන්නේ අද නුහුරු තාලෙකට …

වෘන්දාව මුනිවතේ පතුලෙහි ම කිඳී ඇත
මත් බඹර ගී රාව වනේ අහලක ද නැත
නිසල මිටියාවතේ මූණමල් වැටිය අස
මට ඔබෙි මිහිරිතම සප්ත ස්වර ඇසෙනු ඇත
…..
නරඹන්න ක්‍රිෂ්ණා
ජමුනාව ගලන්නේ අද මධුර තනුවකට…

= සාද්යා කොඩිතුවක්කු =

උපුටාගැනීම

Upali Jayasinghe ෆේස්බුක් පිටුවෙනි.

LEAVE A REPLY