නුඹෙ පුතු ද දකනු ඇත ජීවිතේ අගාධය- මොනිකා රුවන් පතිරණ

0
134

 

ඉතින් පුත සටන් බිම නොවැදුණොත් කල් ඇතිව

නුඹ නසා දමනු ඇත කාලයේ කුණාටුව

එයින් මතු එම දුකම ජන්ම දායාද කොට

නුඹෙ පුතු ද දකනු ඇත ජීවිතේ අගාධය

– මොනිකා රුවන් පතිරණ-

 

Upali Jayasinghe ෆේස්බුක් ගිණුමෙනි.

LEAVE A REPLY