පොළොවෙන් වැස්සාද අහස ට,-අසුරුමුණි

0
140

මුල මැරුණු ගස්වල
අතු දලු දාන්නෑ කිසිවිට,
අහසින් වැසි වැටුණාට
පොළොවට,


පොළොවෙන් වැස්සාද 
අහස ට,
සුවද මල් පිපුණා ට පොළොව ක
තරු සුවද හැලුවා ද අහස ක,
ඉකිගසා හඩන රළ ගැන
තාමත් දුක හිතී නෑ වෙරළ ට,
හැඩට පාට ට පිපුණා ට
සමනළුන් රොන් රස ගත්තාට,
වද මල් නෙලා බුදු පුදට
පූජ කෙරුවේ කවුරු ද..
කලු ගල් තලා මත
සුළගින් තැවරූ සුසුමක
පණ නල ගසා හිස
එසවූ පතොක් පදුරක
පිපිදුණු කුඩා මල් ගැන
ලියූ කවියෙක් මෙහි නැත .

# අසුරුමුණි

LEAVE A REPLY