අතීත බල්ටි – ඇසළ මනුප්‍රිය

0
171

විප්ලව කල කාලේ
ගස් බෙන වල ආලේ
චිත්තර පටි ප්‍රේමේ 
දැනටත් හිත පෑරේ

රේස් ගියේ පාරේ
කන ගෑවෙන වැල්ලේ
බීඩි කොටේ ඇද්දේ
සූස්ති නැති කාලේ..

ජංගි කොටේ ඇන්දේ
බඩපිළුණුයි ගැහුවේ
ලන්දෙ දිගේ දිව්වේ
හෙළුවෙන් ඒ කාලේ

කිරි මෝරණ කාලේ
පැනි වරකත් කෑවේ
ප්‍රෙස් කර චූ කෙරුවේ
හබරල නෑ ඉරුණේ

කුරුම්බයක් නැත්තේ
ගම්වල පොල් වත්තේ
ගැන්සිය රිලවුන්සේ
සුම්මා සුද්ද වත්තේ

පැනි බේරෙන කාලේ
මල් සුවදින් නෑවේ
නෙලනා මල් මැද්දේ
ඉදගෙන පැන් පෙරුවේ

කාලය මැව් ලබ්බේ
මෙලෝ රහක් නැත්තේ
මොනවද දැන් කාලේ
මෙලෝ දෙයක් නෑනේ

LEAVE A REPLY