හිත බරින් -අසම්මත

0
127

පලක් නැත

ඔබ ආ මග හැරීමෙන්

අළුත් මග

තව ටික දුරින්

දෙගියාවක් ඇයි

හිත බරින්…………..

@අසම්මත/17/07/03/@

LEAVE A REPLY