මරු කතර

0
149

හිත නතර වුන
මරු කතර
සුවද කුමටද
දිවි කතර…..

@අසම්මත/17/07/04/@

 

LEAVE A REPLY