අසෝක මල්

0
189

රෝස මල් නැති වුණත්

නුඔ වෙනුවෙන්

අසෝක මල්

පිපෙනවා අම්මේ..

 

-උපාලි ජයසිංහ

LEAVE A REPLY