නීල දිගු නයන විදහා කථා කියන්න – ශාන්ත රණතුංග

0
102

සීත හිම මතින් පාවී
රූස කඳු මුදුන් පසුකර
මගේ ලොවට සෙමින් සැරේ
පියඹා එන්න
මියුරු ගී නදක් සවනට 
මුමුණාලන්න

රැයක දැවටිලා සිහිනෙක
සිනාමල් පොදක් පාලා
සයනයේ ළඟින් ඉඳගෙන
බලාසිටින්න
නීල දිගු නයන විදහා
කථා කියන්න

සිනිඳු සළු පොටින් සැරසී
වළාකුළු රොදේ සැඟවී
සුරඟනක් වගේ ආයෙත්
ඉගිල නොයන්න
සදා හද මැදුරෙ දිලිසී
එළිය කරන්න

ශාන්ත රණතුංග

LEAVE A REPLY