මට අවැසි හිනැහෙන්න.. – ඉරේෂා මධුවන්ති

0
118

මට අවැසි තනිවෙන්න
කිරිකවඩි කොදෙව්වක
ඇස් බැලුම් සර නොවිඳි
නොයිඳුල්ම රළක් ළඟ…

මට අවැසි සිපගන්න
කඳු ඉහක දඟ පාන
බිනර මල් කිනිත්තක
කහ ගැහුන රේණු අග…

මට අවැසි හිනැහෙන්න
සියොත් යුවලක නිවස
උණුහුමට ගුලි ගැහුණ
පුංචි රතු හොටක් අග…

මට අවැසි මියයන්න
මැදියමක තරු අසල
ලොවම කැටිකර පොවන
මව් ළමැද සුසුම’තර ..
-ඉරේෂා මධුවන්ති-

LEAVE A REPLY