ඇඟලුම් සේවිකාවකගේ දින චර්යාව

0
185

 

කුකුළෙකු සේ අවදිව

කඩියෙකු සේ දුව පැන

මීයෙකු සේ බසයට රිංගා ගෙන

වවුලෙකු සේ එල්ලී

සේවයට පැමිණ

හරකෙකු සේ මෙහෙවර කොට

බල්ලෙකු සේ දොස් ලැබ

ගිජු ලිහිණි ඇස්වලින් මිදී

බකමූණෙකු සේ ගෙදර යමි..

කේ. ඒ. චන්දිමා ප්‍රියදර්ශනී

රීගල් කැලිබර් ශාඛාව – කිරිඇල්ල

LEAVE A REPLY