අලෙවිකරණය – කෙක්කෙන් තරු කඩමි.

0
183

නු⁣ඹට තිබුනා විලි වහන්න
ඔිනි උනේ විකුණගන්න
බලන උන්ගෙ නෙත පිනන්න
දිය රෙදි කඩ තව තෙමන්න…….

එපා ඉතින් පිස දමන්න
සායමි යයි ඉහිර ඔන්න
මම ඉන්නමි උන් පිනන්න
පැසසුම් දෙයි නු⁣ඹට ඔන්න…….

දිය සළුවම තව ලිහන්න
ප්‍රසිද්ධියේ ඇණ ගහන්න
ලොවට මගෙ විලි බලන්න
නු⁣ඹට හැකී විකුණගන්න….

-කෙක්කෙන් තරු කඩමි

LEAVE A REPLY