‘දෙන්නන් වාලෙ’ ඡන්දය දෙන්නෝ

0
64

නවතම සමීක්ෂණ වාර්තාවකට අනුව හෙළවී ඇත්තේ ඡන්ද දායකයින්ගෙන් 61%ක් ‘ඡන්දය ලබා දෙනුයේ දෙන්නන් වාලේ බවයි. ඔවුන්ට දේශපාලන පක්ෂ වල ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන පිළිබඳව කිසිදු අවබෝධයක් නොමැත.  ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන කියවා අවබෝධයෙන් ඡන්දය ලබා දෙනුයේ 4%ක් පමණ සුළු ප්‍රමාණයක් පමණක් බව ද සමීක්ෂණ වාර්තාවේ සඳහන් වෙයි.

එමෙන්ම ඔවුන් ඡන්දය ප්‍රකාශ කරනුයේ ඒ අවස්ථාවන්හි ඇති වන සිතැඟිවලට අනුවය..

LEAVE A REPLY