ගර්භනී ගුරුවරියන් සඳහා ගවුමක් හඳුන්වාදීමට සැරසෙයි.

0
87

ගර්භනී ගුරුවරුන් සඳහා විනයානුකූල ගවුමක් හඳුන්වාදීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අඛිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා තීරනය කර තිබෙයි.

වෙනත් වෘත්තිකයින් මෙන් නොව ගර්භනී ගුරුවරියන් සඳහා මේ දක්වා සාරි ඇඳීමට සිදු වුණු බවත්, එය ගුරුවරුන් අපහසුතාවයට ලක් කළ කාර්යක් බැවින් ඒ සඳහා සුදුසු ඇඳුමක් හඳුන්වා දීමටත් එතුමා නිළධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇත.

ඒ අනුව ඊට අයත් කටයුතු මේ වන විටත් සිදුකෙරෙමින් පවතින අතර අදාළ ඇඳුම් මෝස්තර ඇතුළත් චක්‍රෙල්ඛයන් ඉදිරි දඅින කිහිපය තුළ ලබා දෙනු ඇත.

LEAVE A REPLY