.දෙනෙත් පියා.

0
68

 

…………………………………………………………..
සඳ වත පෙනේ අතරින් තරු කැට නේක
කිම වැලපෙම්ද සොඳුරිය මේ කළු රෑක…
සිසිලස දවාලන හද සිතිවිලි නේක
තනිකර දමා ආවද නුඹ සිර ගේක…
…………………………………………………………
සඳ කැන් වැටී තිබුණද මෙය උණුසුමකි
හද පැන් බිඳක් වැටුණොත් එය සැනසුමකි
පද කවි අමුණතොත් ඇති වන යම් සෙතකි
දොරගුළු දැමූ සිතුවිලි නම් ගිනි ගොඩකි…
……………………………………………………………..
දැවි දැවි නිවී යනවා සේ ගිණි දැල්ල
කල හැක දෙසිත් එක් වූ කල හැම මෙල්ල
මල් රොන් මතට මත් වී සමනල් කෙල්ල
සිඳලනු හැඩයි ආදර බැමි ලඟ බෙල්ල…
………………………………………………………..
දෙසිතක් යා වුණොත් එය හුදු විනොදයක්
හැම කළු දූලි අමතක වන ප්‍රබෝදයක්
එනමුත් දිනෙක එය වෙයි තව අගාදයක්
ආලය වෙසෙස් මූණින් එන විපාකයක්…
………………………………………………………
විදිනා කලට ආලය ලඟ සිත් හැඳින
කාලයෙ වෙනස ආ දා තෙක් නෙත් බැඳින
මූණින් වෙසෙස් පරදා ලුව හොත් සොඳින
දෙහදකි එකම මඟකට වී නොම සොවින..
………………………………………………………
මුල මැද අග එකම අයුරින් ගලා යන
රටා මවන හද සිත්තම් කොහේ වෙන
හීන ඇතුලෙ දකින හීන බඳින මන
හැබෑ ලොවෙත් ඒ විදිහට ඇත්ද පන…
………………………………………………………..
දකිනා හීන දෙනෙතින් නොම පෙනේ මනා
වටහා හැඳින ගනු හද ලඟ කුමට වනා
තුන් තැන් සිතට වූ රිසිසේ මුවඟ සිනා
ලය මත හාදු තබමුද මුළු ගතම පිනා….

 

LEAVE A REPLY