සරුංගෝලය, අනේ දැක්කද නපුරු සුළඟට දුර ගිහින්… – ජනිත් විමුක්තික

0
97

සුළඟ නපුරුව වද දිදී
එයා අරගෙන දුර ඇදී
පාලුවට හුන් එයා විතරයි
මා දන්න සකි සඳ සිටී….
.
.
කාටවත් නොපෙනුන නිසා
එයා දුරකට ගොස් ඉතා
ආයේ කවදා නම් දකින්නද
මගේ සකි සඳ මම ඔයා…
.
.
අප්පච්චි දිනකට කලින්
සදා දුන් නුඹ ආදරෙන්
සරුංගෝලය, අනේ දැක්කද
නපුරු සුළඟට දුර ගිහින්…
.
.
.
.
නෝටී

LEAVE A REPLY