තාල පද සිරි ලෝල ගති ඇති  පේන නොකියන වීදියේ – ඇසළ

0
169

සුසුම් අතරම තනිවෙලා හිත
පාලු බව කිව් ජීවිතේ
ළයක් හුණුවන විටක මහමෙර
තබා වුව එහි ලං වෙතේ..

දුරක් වුව සිනහව දකින්නට
හෑම දාකම වෙහෙසුනේ
තුටක් දේ නම් ඉතිං සගයනි
රකිමි පපුතුර ඉඩ ඇතේ..

හැගුම් දනවන විටක ළය මත
කුළුණු සඟවා පන්හිදේ
අකුරු මත ඒ හැගුම් දුවවමි
කාරි නෑ එය හුරුව නේ..

තාල පද සිරි ලෝල ගති ඇති
පේන නොකියන වීදියේ
සාමුවන් ලෙස දිවිගෙවයි නම්
කාට අවනඩු නොම දැනේ ..

සීතලත් ඇවිදින් තුරුළු වන
විටක හංගමි එය ඇඟේ
උණුසුමක් අවැසියි සිතන විට
ලොවම කියවමි පොත් පිටේ..

– ඇසළ

LEAVE A REPLY