තවත් මග බලා හුන් දවසකී -අසම්මත

0
110

කුමක් හෝ ගැටළුවක් ඇතී
මිහිරි කවි ලියවෙන්නැතී
සිහිනයන් නැති නින්දකී
අදත් ඔබ ඇවිදින් නැති
තවත් මග බලා හුන් දවසකී
කොහේ හෝ ඔබ ඉන්නැතී
හිත රිදි ඇති බව දන්නෙමි
සුසුම් පමණක් සුළගක රැදී
ඔහේ පාවි යන්නැතී
ඔබට නොදැනෙන බව හිතී
මගෙ හිත හොදටම නිදී
අවදි වන්නට නම් හිත පිරි
මොහොතකට ඔබ ආවම ඇතී
ඒ ටිකට ලියැවුන කවී සැලී
සුළගකට හාදුව දෙනු ඇතී……..!

@අසම්මත/17/10/25/@

LEAVE A REPLY