පුතේ කියලා තුරුලු කරගෙන පොවනවද මා හට කිරී…- වීරසූරිය ආරච්චිගේ ලහිරු

0
73

පවස ගන්නට බැරුව හැඩුවෙමි ඇදට වී මම පැය දෙකක්…
දවස තිස්සෙම නොමැත අහරක් නැතිවාද මා ගැන වගක්…
ඉවස ඉන්නට බැරිම තැන මට පුරුදු ලෙස ආවා හිතක්…
පවස යන්නට බොනවා අරගෙන අම්මා දන්නෑ බොන බවක්…

ලියා මොනවා කරනවද ඔබ තිරය හංගා නැටි නැටී…
පියා අම්මේ දන්නවද මෙය ඒක කිව්වොත් හරි වටී…
තියා මොහොතක් යන්න ආසයි අම්මගේ තුරුලෙහි ගැටී…
කියා දෙනවද අම්මෙ මා හට ඇදුම් ඇද ගලවන හැටී…

නෙතේ ඇවිලෙන පොඩි කදුලු කැට කොට්ටෙ මත්තෙන් පෙරි පෙරී…
අතේ එල්ලී යන්න ආසයි ඒත් දැන් ඒකට බැරී…
නැතේ මෑතක රසට බිව්වේ ගලනවද අම්මේ එරී…
පුතේ කියලා තුරුලු කරගෙන පොවනවද මා හට කිරී…

LEAVE A REPLY