අද මෙසේ වියපත් වීම’- අසම්මත

0
21

කනාටුම ගහකටත්
ඇති තුරු පතක් හෝ දෙකක්
ඔබ නිශ්සබ්ද වන්න
අහගන්න අඩ හැරය
ටිකක් ලංවී ඉන්න
මුමුනණා කතා වල
ඇති කතාවක් දිගට
අතු ඉතිද බොහෝ පලද
ලැබු බව අතීතයේ දිනක
අද මෙසේ වියපත් වීම
රුකක් පෑ පෙලහරම
කනාටුව යන බවක්
වයසකුත් එක්ක අතර මග දාක
ඔබව හමුවන තැනෙක
ඉදිරියට එන වගක්
ගසට ගහක් හමුවන දිනක්

@අසම්මත/17/11/01/@

LEAVE A REPLY