අද මෙසේ වියපත් වීම’- අසම්මත

0
102

කනාටුම ගහකටත්
ඇති තුරු පතක් හෝ දෙකක්
ඔබ නිශ්සබ්ද වන්න
අහගන්න අඩ හැරය
ටිකක් ලංවී ඉන්න
මුමුනණා කතා වල
ඇති කතාවක් දිගට
අතු ඉතිද බොහෝ පලද
ලැබු බව අතීතයේ දිනක
අද මෙසේ වියපත් වීම
රුකක් පෑ පෙලහරම
කනාටුව යන බවක්
වයසකුත් එක්ක අතර මග දාක
ඔබව හමුවන තැනෙක
ඉදිරියට එන වගක්
ගසට ගහක් හමුවන දිනක්

@අසම්මත/17/11/01/@

LEAVE A REPLY