කිරි – ඉරේෂා මධුවන්ති

0
256

අම්මා නුඹේ කොතැන ගියේ
කිරි කපාන එන්ට ගියේ
රකුසු ඇහැට නතුව ගියේ
උඹටත් කිරි නැතුව ගියේ

අක්කා නුඹේ කොතැන ගියේ
මුට්ටිය හිස තියා ගියේ
මෝලට කිරි රැගෙන ගියේ
කිරි දෙතනේ ගලා ගියේ

අප්පා නුඹේ කොතැන ගියේ
කිරි මෝලට වැඩට ගියේ
ගත කිරටම දියව ගියේ
කැඳ වතුරයි බඩට ගියේ

කිරි ඉල්ලා නොයිඳ පුතේ
නොනිඳා නැගිටපන් පුතේ
බිව් කිරි මගෙ රුහිරු පුතේ
කිරේ පාට කියන් පුතේ

-ඉරේෂා මධුවන්ති-
ඡායාරූපය අන්තර්ජාලයෙනි..

LEAVE A REPLY