වෛද්‍ය සභාවට ලැබිච්ච පැමිණිලි විමර්ශන අවසන් කිරීමේ මූලික අදියරයට ඇවිත්

0
42

ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව වෙත ලැබී ඇති පැමිණිලි 40ක පමණ විමර්ශන කටයුතු අවසන් කිරීමේ මූලික අදියරයට පැමිණ ඇති බව එම සභාව පවසයි

එම පැමිණිලිවලින් 10ක් පමණ වෛද්‍ය සභාවේ සභාපතිවරයාගෙන් යුත් වෘත්තීය කාර්යය කමිටුව වෙත  ඉදිරිපත් කර ඇති බව ලේඛකාධිකාරී වෛද්‍ය ටෙරන්ස් ගාමිණී ද සිල්වා මහතා සඳහන් කළේය.වෛද්‍ය සභාව වෙත ඉදිරිපත් වන පැමිණිලි පළමුව  ප්‍රාථමික පරීක්ෂණ කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් වන අතර අනතුරුව ඒවා වෘත්තීය කාර්යය කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබයි

සති දෙකකට වරක් රැස්වන අදාළ කමිටු මඟින් වෛද්‍ය සභාව වෙත ලැබෙන පැමිණිලි විමර්ශනය කිරීමේ කටයුතු සිදු කරන බව එහි ලේඛකාධිකාරී වෛද්‍ය ටෙරන්ස් ගාමිණී ද සිල්වා මහතා සඳහන් කළේය

LEAVE A REPLY