වරද කොතනද පවසපන් – තරුෂි නවංජනා ලියනාච්චි

0
52

බුදුන් බැතියෙන්
රූප හදලා
මලින් පුදනා
බොදුනුවන්

තොරන් බැඳලා
වෙසක් පහනුත්
ඇතුලෙ වැඩ සිටි
බුදුවරුන්

පොතේ පිටකොළ
කවරවලටත්
කාඩ් අලවයි
බුදුරුවින්

මුකුත් මොකටද
මගේ සම ඇත
අඳිමි බුදුරුව
සැදැහැයෙන්

බොදුනු මිනිසුන්
මගේ පච්චෙට
ගසයි ගල් මුල්
අඳ ඇසින්

කොහේ සිටියත්
වැඩක් වේවද
බුදුන් නැතිකළ
හිත දරන්

මගේ සම මත
ඇන්ද රූපේ
වරද කොතනද
පවසපන්

LEAVE A REPLY