ඔස්ට්‍රියාව ඉතාලියේ කුණු කන්දරාව බාර ගනියි – උපාලි ජයසිංහ

0
42

========================================
ඉතාලියේ වසරකට එකතුවන කුණු කසල ප්‍රමාණය ටොන් දෙලක්ෂයකි.
මෙි මුලු කසළ ප්‍රමාණය ප්‍රතිචක්‍රීය කිරීමට තරමි පුලුල් , කාර්යක්ෂම සහ ඉක්මන් ක්‍රියාවලියක් ඉතාලිය සතුව නොමැති බැවින් ඔවුන් ඒ සදහා ඔස්ට්‍රියාවෙි ආධාර පතයි. ඒ අනුව පළමුව ඉතාලියේ සිසිලියේ හා නාපෝලි නගරවල කුණු කසල ඔස්ට්‍රියාව සිය රට වෙත ගෙන ගියාය. මෑතදී ඉතාලියේ අගනුවර වන රෝමයේ කසළ එකතු කරන කමිකරැවන් කසළ එකතුනොකර දිගින් දිගටම වැඩ වර්ඡනය කරන බැවින් රෝම නගරාධිපතිනී වර්ඡිනියා රැගී සිය නගරයේ කුණු කසළද ඔස්ට්‍රියාවට ගෙන යන්නයැයි ඔස්ට්‍රියාවෙි කෘෂිකර්ම හා පාරිසරික ඇමැති ඇන්ඩ්‍රා රැපර්චැටර්ගෙන් ඉල්ලා සිටියාය.

ඒ අනුව මෙි වර්ෂයේ සිට ඔස්ට්‍රියාව රෝමයේ නිවාසවල එකතුවන කුණු කසළ ටොන් හැත්තෑ දහසක් සිය රටට ගෙනයනු ලබන අතර ඔස්ට්‍රියාවෙි EVN සමාගමට ඉතාලිය ඒ සදහා ගෙවීමි කරයි. සතියකට රෝමයේ පමණක් එකතුවන කුණු කසළ එක් දුමිරියකට ටොන් 700 බැගින් දුමිරිය තුනක් එක් සතියකට යොදවන ඔස්ට්‍රියාව උතුරැදිග ඉතාලියේ සිට ඇල්ප්ස් කදුකරය හරහා වියානාහි ඇති තාප ප්‍රතිචක්‍රීය බලාගාරයන් වෙත ඒවා ගෙනයනු ලබයි. එහිදී ඒවා පිලිස්සීමෙන් වාෂ්පීකරනයට ලක්ව විදුලිය බවට පත් වී ඉන් ඔස්ට්‍රියාවෙි ලෝවර් දිස්ත්‍රික්කයේ නිවාස එක්ලක්ෂ හැත්තෑ දහසක විදුලිය ඉල්ලුම සපුරාලයි
ඉතාලිය වසරකට එකතුවන ටොන් දෙලක්ෂයක කුණු කනදරාවෙන් ටොන් එක්ලක්ෂ හැට දහසක්ම දෙන්නේ ඔස්ට්‍රියානුවන්ටය. ඔස්ට්‍රියාවට මින් ආදායමි දෙකක් උපදවා ගනී එකක් කුණු බැහරකිරීම නිසා ඉතාලි ආණ්ඩුවෙන් ලබන මුදල්ය. අනික ඒවා ප්‍රකිචක්‍රීකරණයෙන් උපයන විදුලිය සිය ඡනතාවට විකුණා ලබාගන්නා මුදල්ය.
=============================================

LEAVE A REPLY