හිරකාරයෝ අපි -අෂිරු දියුණක සේනාධීර

0
49

හිරුටත් කලින් අවදිව
හැඳ – පැලඳ,
දරුවොත් කරේ ගහගෙන
නෑගම් යනවා
වගේ යනවා
හැම උදෑසනකම,
පුරුද්දක් විදිහට
හිනාවක් අරගෙන…
සදුත් බැසගෙන යනකොට
හෙම්බත් වෙච්ච
වහලෙක් ආයතනයක,
එනවා ගෙදරට
දරුවොත්
අතින් දෙපයින් ඇදගෙන
ඒකත් පුරුද්දක් විදිහට…

දූවිලි කාබන් ගඳ
සුවඳක් කරගත්ත
පණ ගැහෙන
රොබෝවරු මෙන්
යාන්ත්‍රික වුණ,
හිරකාරයෝ අපි
වංකගිරියක
අතරමංවෙච්ච…

~ ආශු ~

LEAVE A REPLY