රාම දෙවියන් උනේ කෝමද රාවණා ඉන්නා තුරූ…. – තිළිනි වන්නි ආරච්චි

0
23

සත්පෙරුම් පුරමින් උපන්නත්
රාම පතමින් නිරතුරූ..
හිත් දුරස් බව දැනුනෙ නෑ මට
එදා නුබ හමුවන තුරූ..
උතුම්‍ යැයි ලොව පතල ප්‍රේමය
සැකයෙ හී සැරයෙන් මැරූ
රාම දෙවියන් උනේ කෝමද
රාවණා ඉන්නා තුරූ….
අතින්වත් ඇල්ලුවේ නැතුවට
හිතින් හිතකට පෙම් කෙරූ..
අයිතියක් නොසොයාම දුන් ඒ
විසල් ප්‍රේමෙක හිමිකරූ..
කරපු පාපෙට මග ඇරුණ මුත්
දයිවයේ සරදම විරූ…
අනේ කාලය පියඹපන්
ආපස්සකට ඔහු හමුවන තුරූ …
අපට අප මගහැරුණු තැන සිට
හැංගිලා වදුලක තුරූ ..
එකින් එක මතකයන් ගුලි කර
දමනවාදැයු හිත පෙලූ..
පාර අහගෙන තාරුකාවෙන්
ආයෙමත් නුඹ එනතුරූ..
සිටින සීතාවන් මමම වෙමි
අතීතයෙ මග වැරදුණු….

තිළිණි..

LEAVE A REPLY