පැතුමක් පතලා පෙර සසරේ ඉන්න ඇති – නිශා නිශා

0
46

ඇත්තේ සතුට හිත මත්තෙම
තව්ම
වින්දේ උපරිමයෙන්ම හැමදා
ඔබම
සිතුදේ ඉටුවුණා දෙවියන් මේ
ළගම
ඇත්තේ එක දෙයයි ඒ ඔබවම
බැළුම,

සුරතල් සිනා හඩ ඇසෙනවා
සිව් පැත්තෙන්
ඉඳහිට අඩන විට පැටළෙයි
එය සද්දෙන්
ඉඟි බිඟි පාන විට රත්තරනේ
නුඹලා ඉතින්
හිත් දහසක සතුට දැණෙනවා
හදවතට සැරෙන්,

පැතුමක් පතලා පෙර සසරේ
ඉන්න ඇති
ඒ පිං බලෙන් අද එය මේලෙස
ඉටුවෙන්න ඇති
දහසක් වුනත් පිපුනත් ඵල ඒ
රුකට බරනැති
අහසක් තරම් ආදරයෙන් ඔබ
සැම රකිමී,…
(අහම්බෙන් දුටුව රුවක්,වචනයක් ගලපන්න
ආසම හිතුනා,)…

LEAVE A REPLY