උත්තරා දේවි – නූතන

0
42

සැමරුම් හවසක
ගැබ්බර අහස
ඉකි ගසා හඬන විට
වාලුකාව්ක් වී හෝ
පැමිණෙන්න ;
ආදරේ දෝතින් අරං …

ජිවිතේ දුර යන්න !

මං
උත්තරා දේවි .

~ නූතන

LEAVE A REPLY