අසල මැයි අතු වලට පවසයි ඉල් මහේ මතුවෙච්ච ගැටලූ – සමාධි සේනානායක

0
29

උගුර මැද පොඩි කහට ඇතිරූ
උගුරැස්ස ගස වෙලා මහළු
අසල මැයි අතු වලට පවසයි
ඉල් මහේ මතුවෙච්ච ගැටලූ
ටයර් එක දෙක එකට පෙම් බැඳ
ඇවිලුවත් පොඩි උන්ගෙ මිදුලූ
නහර සින්නක්කරන් ගලනා
රතට සමවෙද කටුසු කිරුළු

කවුඩු හංදියෙ වකුටු බෝ ගහ
යටද සැගවුණ රහස් තිබුණු
එතන බිම රෑ බදුළු එළියෙන්
ඉදුණු ලොවි ගෙඩි ගොඩක් තැලුණු
බොකුටු කෙහෙරැල් පිරුණු මොළ ටික
අඩු කුලේ හිත අමුවෙ වැලලූ
අසූ නවයත් උරා බිව්වෙම
විජේවීරගෙ පපුවෙ කඳුළු
—————————–
සමාධි සේනානායක

LEAVE A REPLY