පපුව පළා දෙපළු කළා හරි සුන්දර ආදරයක්- ඇසළ

0
251

මානස විලේ සිහින ඉමේ
සොයා ගියා හංසිනියක්
වළා පෙළක් මැදින් ඇවිත්
වෙළුනා පෙම් ආකරයක්

නිතඹ සලා වචන දමා
මැව්වා යස ලෝ පැතුමක්
මවිත වෙලා හිටපු නිසා
අමුතු වුනා ජීවිතයක්

පුරුදු වෙලා හිටපු නිසා
දඩුවම් දෙන මාදිලියක්
පපුව පළා දෙපළු කළා
හරි සුන්දර ආදරයක්

– ඇසළ

LEAVE A REPLY