ඇස් දෙකක් දිලිසුනේ දුකක් වැඩි කමට ය – සුමිත් වීරකෝන්

0
15

මා ඔබට ලියන්නේ
ඔබ ගැන හිතෙන විටකය
මා එය ලියන්නේ
හදවත දොඩන බසකට
ඔබ එය නොදන්නේ
ඔබ ට නොවැටහෙන කමටය
ඔබ ඇවිත් කියන්නේ
මා ඔබට නොලියන බවම ය
ඒ දැනී මම කරන්නේ
ඔබ ගැන හිතා ලියන එකමය
ඇස් දෙකක් දිලිසුනේ
දුකක් වැඩි කමට ය
මා දන්නේ ඒ බවක්
ඔබ ලියු මා ගැනම කවියකය
දැනුයි මට තේරුනේ
ඔබට ඕනම මා ලියනදේ
හැමවිටකදිම ඔබට බව දැනෙන්නය……….

@අසම්මත/18/01/03/@

LEAVE A REPLY