පෙළ පොත් ලක්ෂ 11 ක් තවදුරටත් හිඟව පවතින බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි

0
13

පසුගිය වාරය අවසානයට පෙර ඇතැම් විෂයන්ට අදාළ නව පෙළ පොත් සිසුන් අතට පත් කිරීමට නොහැකි වූ බව අමාත්‍යංශය පෙන්වා දෙයි.

අමාත්‍යංශය සදහන් කළේ එම පෙළ පොත් මුද්‍රණයට භාර ගත් රජයේ මුද්‍රණාලය හා පෞද්ගලික මුද්‍රණ හිමිකරුවන් නිසි වේලාවට මුද්‍රණ කටයුතු අවසන් නොකිරීමෙන් මෙම තත්වය උද්ගතව ඇති බවයි‍ෙ

සිසුන්ට අවශ්‍ය හිඟව පවතින පෙළ පොත් ඉදිරි සතිය ඇතුළත ඔවුන්ට ලබා දීමට නියමිතයි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ මුද්‍රණ කටයුතු ප්‍රමාද කළ රජයේ මුද්‍රණාලය ඇතුළු මුද්‍රණ ආයතනවලින් දඩ මුදල් අයකර ගැනීමට පියවර ගන්නා බවයි.

LEAVE A REPLY