මගෙ මතක පොතේ පිටු පෙරලිලා වැසුනාද – ශාන්ත රණතුංග

0
43

අඬන්නට ඉඩදෙන්න කඳුළකට ඉකිගසා
මහමෙරක් වැනි දුකක් සිත් මඬල ගුලිවෙලා
සංසාර පුරුද්දට අපි දෙදන හමුවෙලා
ආදරෙන් පිදූ ඔබෙ හද කිමද සැඟවෙලා

අැවිද යන දිවි මගම අතර මග නැවතුනද
මගෙ මතක පොතේ පිටු පෙරලිලා වැසුනාද
පෙරදාක සිටිය ඔබ අද කෙහේ නැවතිලද
සදා කල් මට උරුම දුකම මම විඳින්නද

දිදිලවූ නිල් අහස කළු වළාවෙන් වැසී
මට ඉන්න බැහැ තවත් ඔබේ ඇසුරෙන් මිදී
රැය පුරා නිදි වැරූ පහස කොහෙදැයි අැදී
අසරණයි මා සිතම නුඹ සිතට පෙමි බැඳී

ශාන්ත රණතුංග

LEAVE A REPLY