කාක සජ්ජායනා- ඉරේෂා මධුවන්ති

0
46

තෙලෙන් කා කිරෙන් සෝදා
පැමිණ ඇත කාකයෝ
සුදු පිරුවටෙන් හැඩව
මදහසින් මංසලට

අතීතෙන් සෝදලා පරඬැල්
එල්ලා හරිත, නිල් පැහැ
මුදු මුවින් ගයති උන්
කාක සජ්ජායනා

දොහොත් මුදුනේ තබා
කාක බණ සරණ යන
නොදනිත්ය ගොපල්ලෝ
හොර දෙටුන් ගෙන කෙවිට

-ඉරේෂා මධුවන්ති-

LEAVE A REPLY