“මහාමායා දුටුව සිහිනය උත්තරාවිය නුඹත් දුටුවද”- තරුෂි නවංජනා ලියනාච්චි

0
20

හරියටම අද වාගෙ දවසක
හිනා මල් වැහි වැටෙන මොහොතක
මගේ නළලත පාට තිලකය
නුඹේ දෙතොලින් බොඳ කළා..

දරාගන්නට නොහැකි තරමට
සෙනේ උතුරා ගලන හදවත
නෙතේ මානේ නොමැති විගසට
නුඹ නමින් හිත වෙහෙසුනා..

“මහාමායා දුටුව සිහිනය
උත්තරාවිය නුඹත් දුටුවද”
කලක් තිස්සේ විමසුවත් ඔබ
මගෙන් පිළිතුරු නොලැබුණා..

වසක් පිරෙනා යුගත් දිවියට
සොඳුරු දා නුඹෙ සවන් මත්තට
පිය වරම ගැන රහස කියුමට
ලවන් ඉවසුම් නැති වුණා..

අවුළුවා ලය හීන ගින්දර
ගියේ පෙට්ටියෙ ගෙදර එන්නද
හතුරො හිටියද නුඹට රන්කඳ
මගේ කූඩුව කැඩුවෙ කවුරුද

– Tharushi Nawanjana Liyanachchi

LEAVE A REPLY