මහින්ද සරණ යාම- ඉරේෂා මධුවන්ති

0
119

එදා…
ගහ කොලට වැඳුම් පෑ
ගෝත්‍රික මඩ ගොහොර
කලත්තා නැණ බෙලෙන්
පුබුදුවා පෙන්වූහ
ධර්මයේ සුදු නෙළුම

මෙදා…
දා කඳුළු සරණ යන
ගොළු මිනිස් සුරපුරය
උරා බී නිල බෙලෙන්
පිපෙන හැටි පෙන්වූහ
කුළුණු අග සුදු නෙළුම

-ඉරේෂා මධුවන්ති-

LEAVE A REPLY